Tel. +373 22 27-69-79, 54-91-22 GSM: +373 691-056-85 | info@mccc.md

…să ne unească drumul mătăsii!

Camera de Comerț Moldo-Chineză

Camera de Comerț Moldo-Chineză (MCCC) este prima și cea mai reprezentativă instituție, cu ambiții și planuri mari. 

Victor Durlesteanu

 Președinte CCMC

Camera de Comerț Moldo-Chineză (CCMC) este o organizație de încredere, cu ambiții și

planuri mari. Camera de Comerț Moldo-Chineză este prima în Republica Moldova și cea mai

reprezentativă instituție care își concentrează activitatea asupra mediului de

afaceri din două țări – Republica Moldova și Republica Populară Chineză,

contribuind astfel la creșterea competitivității întreprinderilor moldovenești

și chineze, modernizarea economică și promovarea comerțului internațional.

Aderarea este deschisă tuturor companiilor și persoanelor fizice care manifestă un interes în colaborarea reciprocă cu Camera de Comerț Moldo-Chineză și pot obține beneficii din

scopurile și activitățile sale. Membrii au scopul de a îndeplini obiectivele CCMC

și ar trebui să respecte pe deplin cerințele evidențiate în Statutul Camerei de

Comerț Moldo-Chineze.

SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE

Scopurile CCMC constau în:

a) Reprezentarea, promovarea și apărarea intereselor investitorilor din Republica Populară Chineză prezenți în Republica Moldova;

b) Lansarea inițiativelor de business și legislative, care ar crea atractivitatea investițională reciprocă;

c) Elaborarea și promovarea proiectelor de afaceri lucrative pentru a fi implementate de către antreprenorii din Republica Populară Chineză în Republica Moldova și vice verso;

d) Identificarea soluțiilor lucrative pentru promovarea pe piețele Republicii Populare Chineze a produselor și serviciilor exportate din Republica Moldova pe principiul reciprocității;

e) Susținerea reciprocă și promovarea proiectelor internaționale, la care sunt parte Republica Moldova și Republica Populară Chineză, promovarea imaginii acestor proiecte, asigurarea asistenței calificate membrilor CCMC, implicați în proiectele internaționale;

f) Dezvoltarea diplomației economice și promovarea culturii de cooperare comercială între membrii CCMC în țările de unde provin;

g) Crearea business-platformelor de colaborare de tip ”B2B” între reprezentanții mediului de afaceri din Republica Moldova, pe de o parte, și a celui din Republica Populară Chineză, pe de altă parte;

h) Lansarea laboratoarelor creative, organizarea de ”work-shopuri” și expoziții, care ar uni la direct reprezentanții mediului de afaceri din cadrul și din afara CCMC;i) Elaborarea modalităților de realizare eficientă a activităților și soluțiilor fezabile pentru atingerea scopurilor economice de către membrii CCMC;

j) Identificarea sectoarelor prioritare ale economiei cu scop de a fi recomandate membrilor CCMC pentru a se implica în dezvoltarea acestor sectoare sub diferite forme de investiții;k) Sprijinul și promovarea reciprocă în dezvoltarea sectoarelor de interes ale membrilor CCMC;

l) Promovarea premizelor geografice ale Republicii Moldova și a prevederilor legislației naționale pentru sporirea atractivității investiționale a țării noastre în raport cu  potențialii membri ai CCMC;

m) Dezvoltarea de parteneriate şi programe comune cu autorităţile publice în vederea implementării de proiecte de cooperare şi dezvoltare economică;n) Constituirea unei platforme de dialog între autoritatile centrale și locale din Republica Moldova  și investitorii din Republica Populară Chineză în Republica Moldova pentru îmbunătățirea climatului de afaceri din Republica Moldova;

o) Utilizarea în mod legal și transparent a mijloacelor de lobby la elaborarea și promovarea către organele abilitate a proiectelor de acte normative, regulamente, instrucțiuni, memorandumuri, rezoluții și propuneri ale membrilor CCMC legate de domeniile de activitate ale membrilor CCMC;

p) Colaborarea eficientă cu alte asociații din țară și de peste hotare;

q) Promovarea dezvoltării durabile și a competitivității membrilor CCMC cât și promovarea intereselor acestora pe plan local și internațional.

r) Asigurarea membrilor săi cu informații utile, în vederea facilitării relaţiilor dintre aceștia, precum şi cu alte organizaţii, acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă calificată după caz;

s) Promovarea unei concurenţe loiale în activitatea economică şi în relaţiile dintre membrii CCMC, care să asigure condiţii egale fiecărui membru al CCMC;

t) Elaborarea unui mecanism eficient de studiu a datelor analitice și statistice care ar permite cercetarea piețelor de desfacere, care sunt de interesul membrilor CCMC;u) Implimentarea şi participarea la diferite proiecte şi iniţiative pentu sectorul non-profit;

v) Accesarea de granturi şi fonduri naționale și internaționale în interesul CCMC, ale membrilor săi, dar și în interesul de dezvoltare ale statelor de unde provin membrii CCMC; 

w) Prezenţa CCMC și a membrilor săi în diferite structuri și organe consultative statale ale Republicii Moldova şi ale Republicii Populare Chineze atunci când aceasta e permisă de lege;

x) Realizarea altor scopuri care nu contravin legislației în vigoare ale Republicii Moldova. 

 

Pentru atingerea scopurilor propuse Asociația utilizează următoarele drepturi:

 

a) desemnează reprezentanții săi să participe la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri cu autoritățile publice şi sindicatele, precum şi la dialog social;

b) cooperează si poate adera la alte organizații similare din străinătate; 

c) poate contribui la elaborarea si promovarea codurilor de conduită în afaceri; 

d) organizează manifestări cum ar fi: conferințe de presă, colocvii, dezbateri, seminare de informare, simpozioane sau alte întâlniri de specialitate, editarea de materiale documentare si orice altă activitate în vederea pregătirii profesionale a personalului din domeniile de activitate a membrilor săi și a mediului aferent; e) derulează diferite programe si proiecte cu finanțare integrală sau parțială din fonduri locale și internaționale sau din alte surse

;f) la cererea membrilor săi are dreptul de a-i asista și reprezenta în fața instanțelor de judecată de toate nivelurile, ale organelor de jurisdicție, ale altor instituții sau autorități de stat, prin apărători proprii sau aleși; 

g) intervine pe probleme punctuale, de interes pentru membrii săi, cu excepția situațiilor în care acestea duc la suspiciuni de practici anticoncurențiale;

h) elaborează strategii si politici de dezvoltare economico-socială la nivel sectorial, în condițiile legii. 

One Belt, One Road